Selecteer een pagina

Vormen
van samenwerken

U bepaalt wat u wilt uitbesteden en wat u zelf wilt doen. De verzuimgesprekken met uw medewerkers kunt u bijvoorbeeld zelf voeren en als advies of hulp nodig is van deskundigen, kunt u deze inzetten.

Kenniscentrum

U kunt beroep doen op ons kenniscentrum met al uw vragen over verzuim en arbozorg, voor een second opinion en (vastgelopen) dossiers zonder dat u bij ons een abonnement hoeft af te sluiten.

VerzuimVoordeelPlan

U wilt een deel van
de verzuimbegeleiding zelf doen, maar voor een aantal zaken terug kunnen vallen op een gecertificeerde arbodienst, zoals de RI&E,
een werkplekonderzoek et cetera.

VerzuimPlusPlan

Wij ontzorgen u volledig op het gebied van verzuimbegeleiding
en u hoeft nergens naar om te kijken, behalve naar de verantwoordelijkheden
die u als werkgever heeft.

Remaz arbodiensten

Kenniscentrum

Snel duidelijkheid omtrent reïntegratiemogelijkheden

Complementair aan de huidige invulling kan het plezierig zijn om gebruik te maken van ons Kenniscentrum. Waar andere organisaties niet meer weten welke stap te maken, is Kenniscentrum Remaz in staat duidelijkheid te creëren omtrent de reïntegratiemogelijkheden van de werknemer. Tevens is er ondersteuning bij de verantwoordelijkheden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Binnen 24 uur concreet en juridisch houdbaar advies

Juist voor organisaties die nog niet zijn aangesloten bij Arbodienst Remaz, is het via Kenniscentrum Remaz mogelijk om binnen 24 uur over moeilijke dossiers een concreet en juridisch houdbaar advies te krijgen omtrent de reïntegratiemogelijkheden van de werknemer.

Ervaringsdeskundigen met een gezonde kijk op verzuim

Het kenniscentrum wordt gevormd door ervaringsdeskundigen met een gezonde kijk op verzuim. Dit betekent een heldere en consequente focus op wat iemand wél kan en de durf om werknemer en werkgever aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid.

Werkwijze en advies

Vaak zal het advies betekenen dat één of meerdere deskundigen zoals bedrijfsarts, -fysiotherapeut, -psycholoog of arbeidsdeskundige moeten worden ingezet. Als dit het geval is, zal er bij het advies direct een duidelijke offerte worden gevoegd waarin naast de budgettaire consequenties ook duidelijk wordt gemaakt wat de doorlooptijd is en het verwachte rendement.

Voor een intake van een dossier met (globale) advisering geldt een vast tarief van
€ 75 (excl. btw). Voor de meest voorkomende activiteiten geldt het uurtarief van € 150 (excl. btw).

Remaz arbodiensten

Verzuimvoordeelplan

Kiest u voor het Remaz VoordeelPlan, dan heeft u direct toegang tot alle dienstverlening van Remaz Nederland op verrichtingenbasis.
Indien de aard van een ziekmelding een indicatie is voor dreigend langer verzuim, zal de arboconsulent eenmalig een gericht onderzoek doen en advies uitbrengen aan de werkgever, zonder deze verrichtingen in rekening te brengen.

Op uw verzoek doet de deskundige A&O een kosteloze intake naar welzijns- en organisatieproblemen. Hiermee wordt direct ingespeeld op eventueel aanwezige werkdruk, arbeidsbeleving en werkstress en het daardoor ontstane ziekteverzuim. De A&O-deskundige is expert in het begeleiden en coachen van leidinggevenden in de uitvoering van hun taken met betrekking tot arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim.

Inclusief
 • Vaste contactpersonen voor strategisch overleg en advies.
 • Via de arboconsulent toegang tot alle deskundigen van de Remaz Groep.
 • Evaluaties met de vaste contactpersonen bij Remaz te Zeist (2 tot 4 keer per jaar).
 • Verzuimcijfers in PDF via de mail per periode van 4 weken.
 • Telefonisch onderzoek naar de aard van het verzuim in de 1e week, met:
  – Advies voor optimale aanwezigheid op het werk.
  – Vroegtijdige indicatie voor inzetten specialist (ter voorkoming van langdurig verzuim).
 • Een (preventieve) telefonische intake door de deskundige A&O.
 • Aansluiting op de online verzuimapplicatie van de Remaz Groep, de Remaz Verzuimmanager, met daarin:
  – Communicatiesysteem en digitale dossieropbouw.
  – Procesvolgsysteem aangaande de inzet van alle bij het dossier betrokken deskundigen.
  – E-mailsignalering op openstaande acties.
  – Eigen helpdesk, per telefoon en e-mail bereikbaar.
  – Alle reguliere updates verzorgd door het eigen ontwikkelteam van de Remaz Groep.
  – Signalering door Verzuimmanager van alle verplichtingen richting UWV en de Wet Verbetering Poortwachter.
Het tarief:

€ 75 euro per medewerker per jaar.

Remaz arbodiensten

Verzuimplusplan

Het VerzuimPlusPlan is voor de ondernemer die zich volledig wil richten op zijn kerntaak, maar die zijn verantwoordelijkheid rondom ziekteverzuim serieus neemt en hiervoor een professionele partner in wenst te zetten. Remaz staat garant voor zorgvuldige dossiervorming vanaf dag 1.

Remaz verzorgt:
 • De schriftelijke borging.
 • De telefonische begeleiding van de verzuimende werknemer.
 • Het administratieve proces.
 • De termijnbewaking van de verplichtingen richting UWV en de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Het continu management van kortdurend verzuim door: 100% controle en registratie van iedere ziekmelding, klachten en oorzaken.
Dit is inclusief:
 • Vaste contactpersonen voor overleg en advies.
 • Inzet van arboconsulent.